Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm   Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận
195-15-01077 TRANSMISSION AS
195-15-01101 CASE ASS'Y
195-15-01120 HOUSING ASS'Y
195-15-01122 HOUSING ASS'Y
195-15-01140 HOUSING ASS'Y
195-15-01142 HOUSING
195-15-01151 SHAFT ASS'Y
195-15-01152 SHAFT ASS'Y
195-15-01502 VALVE ASS'Y
195-15-01510 CONTROL VALVE A
195-15-01531 BODY ASS'Y
195-15-01540 BODY ASS'Y
195-15-01550 SEAT ASS'Y
195-15-01560 COVER ASS'Y
195-15-01591 VALVE ASS'Y
195-15-01620 SEAT ASS'Y
195-15-01710 VALVE ASS'Y
195-15-01722 VALVE ASS'Y
195-15-03011 TRANSMISSION AS
195-15-03012 TRANSMISSION AS
195-15-03020 HOUSING ASS'Y
195-15-03030 HOUSING ASS'Y
195-15-03040 CASE ASS'Y
195-15-03050 CASE ASS'Y
195-15-03051 CASE ASS'Y
195-15-03510 VALVE ASS'Y
195-15-03520 BODY ASS'Y
195-15-03530 SPOOL ASS'Y
195-15-05011 SHIM ASS'Y
195-15-05012 SHIM ASS'Y
195-15-05021 SERVICE KIT
195-15-05030 SERVICE KIT
195-15-05051 SERVICE KIT
195-15-05060 SERVICE KIT
195-15-05101 SERVICE KIT
195-15-05112 SERVICE KIT
195-15-05122 SERVICE KIT
195-15-05131 SERVICE KIT
195-15-05142 KIT
195-15-05151 KIT
195-15-05180 SERVICE KIT
195-15-05210 SERVICE KIT
195-15-05211 SERVICE KIT
195-15-05220 SERVICE KIT
195-15-05221 SERVICE KIT
195-15-05410 SERVICE KIT
195-15-05420 SERVICE KIT
195-15-05600 SERVICE KIT
195-15-05601 SERVICE KIT
195-15-05610 SERVICE KIT
195-15-05620 SERVICE KIT
195-15-05630 SERVICE KIT
195-15-05640 SERVICE KIT
195-15-05670 SERVICE KIT
195-15-05671 SERVICE KIT
195-15-05680 SERVICE KIT
195-15-05700 SERVICE KIT
195-15-05710 SERVICE KIT
195-15-05711 SERVICE KIT
195-15-05712 SERVICE KIT
195-15-05800 SERVICE KIT
195-15-05810 SERVICE KIT
195-15-05811 SERVICE KIT
195-15-05910 SERVICE KIT
195-15-05950 SERVICE KIT
195-15-05961 KIT
195-15-05970 SERVICE KIT
195-15-11122 GASKET
195-15-11134 HOUSING
195-15-11230 PLUG
195-15-11240 SPACER
195-15-11261 GASKET
195-15-11282 BOLT
195-15-11290 WASHER
195-15-11310 SLEEVE
195-15-11321 SLEEVE
195-15-11330 DOWEL PIN
195-15-12112 SHAFT
195-15-12120 SUN GEAR
195-15-12141 SPACER
195-15-12152 COUPLING
195-15-12211 SHAFT
195-15-12213 SHAFT
195-15-12220 SUN GEAR
195-15-12230 SUN GEAR
195-15-12240 SPACER
195-15-12250 SPACER
195-15-12251 SPACER
195-15-12260 SPACER
195-15-12261 SPACER
195-15-12270 SUN GEAR
195-15-12310 CAGE
195-15-12320 CARRIER
195-15-12340 CAGE
195-15-12341 CAGE
195-15-12350 CAGE
195-15-12351 CAGE
195-15-12363 CARRIER
195-15-12373 CAGE
195-15-12381 PLATE
195-15-12390 LOCK
195-15-12410 DOWEL PIN
195-15-12441 PLANETARY GEAR
195-15-12450 PLANETARY GEAR
195-15-12460 PLANETARY GEAR
195-15-12470 PLANETARY GEAR
195-15-12481 PLANETARY GEAR
195-15-12490 PLANETARY GEAR
195-15-12510 SHAFT
195-15-12512 SHAFT
195-15-12520 SHAFT
195-15-12522 SHAFT
195-15-12530 SHAFT
195-15-12532 SHAFT
195-15-12542 SHAFT
195-15-12543 SHAFT
195-15-12570 SHAFT
195-15-12572 SHAFT
195-15-12580 PLANETARY GEAR
195-15-12590 PLANETARY GEAR
195-15-12612 RING GEAR
195-15-12621 RING GEAR
195-15-12632 RING GEAR
195-15-12641 RING GEAR
195-15-12651 RING GEAR
195-15-12664 RING GEAR
195-15-12665 RING GEAR
195-15-12670 RING GEAR
195-15-12715 DISC
195-15-12721 PLATE
195-15-12731 PISTON
195-15-12732 PISTON
195-15-12740 SEAL RING
195-15-12750 SEAL RING
195-15-12780 PIN
195-15-12791 PISTON
195-15-12792 PISTON
195-15-12820 SEAL RING
195-15-12830 SEAL RING
195-15-12850 SPRING
195-15-12860 SPRING
195-15-12870 PIN
195-15-12880 SPRING
195-15-12910 WASHER
195-15-12930 HOLDER
195-15-13131 CAGE
195-15-13150 CAGE
195-15-13210 GEAR
195-15-13212 GEAR
195-15-13230 GEAR
195-15-13232 GEAR
195-15-13251 CAGE
195-15-13270 SPACER
195-15-13271 SPACER
195-15-13280 HOLDER
195-15-13290 LOCK
195-15-13310 SPACER
195-15-13311 SPACER
195-15-13363 SHAFT
195-15-13370 SPACER
195-15-13380 SNAP RING
195-15-13570 SHIM
195-15-13610 ROLLER BEARING
195-15-14121 GASKET
195-15-14142 GASKET
195-15-14143 GASKET
195-15-14171 TUBE
195-15-15113 VALVE SEAT
195-15-15130 VALVE
195-15-15223 SPOOL
195-15-15233 SPOOL
195-15-15234 SPOOL
195-15-15246 SPOOL
195-15-15252 DETENT
195-15-15260 SPRING
195-15-15261 SPRING
195-15-15422 VALVE
195-15-15440 SPRING
195-15-15452 STOPPER
195-15-15550 BOLT
195-15-15613 SPOOL
195-15-15671 DETENT
195-15-15680 SPRING
195-15-15720 SLEEVE
195-15-15730 STOPPER
195-15-15760 STOPPER
195-15-15761 STOPPER
195-15-15770 VALVE
195-15-15771 LEVER
195-15-15780 CASE
195-15-15830 SLEEVE
195-15-15840 SPRING
195-15-15850 SPRING
195-15-15860 VALVE
195-15-15870 GUIDE
195-15-15880 VALVE
195-15-15890 VALVE
195-15-15910 SHIM
195-15-15920 SEAT
195-15-15930 STOPPER
195-15-15941 VALVE
195-15-15950 SPRING
195-15-15970 DETENT
195-15-17131 GASKET
195-15-19130 OIL SEAL
195-15-19151 OIL SEAL
195-15-19210 CARRIER
195-15-19220 CARRIER
195-15-19230 CARRIER
195-15-19310 ROLLER BEARING
195-15-19410 ROLLER BEARING
195-15-19420 NEEDLE BEARING
195-15-19610 SNAP RING
195-15-19920 SEAL RING
195-15-19930 SEAL RING
195-15-29210 SEAL RING
195-15-29220 SEAL RING
195-15-29230 SEAL RING
195-15-31311 SLEEVE
195-15-31710 FILTER ASS'Y
195-15-32140 PLATE
195-15-32190 SPACER
195-15-32570 THRUST WASHER
195-15-32710 DISC
195-15-32950 SPRING
195-15-34160 SPRING
195-15-35230 VALVE
195-15-35240 VALVE
195-15-35280 STOPPER
195-15-35291 STOPPER
195-15-35293 STOPPER
195-15-35320 VALVE
195-15-35330 VALVE
195-15-35340 VALVE
195-15-35370 STOPPER
195-15-35380 PLATE
195-15-35521 VALVE
195-15-35530 VALVE
195-15-35560 PISTON
195-15-35632 VALVE
195-15-35810 PLATE
195-15-35830 PLATE
195-15-35851 PLATE
195-15-35860 BOSS
195-15-35870 PLATE
195-15-35910 GASKET
195-15-35920 GASKET
195-15-36160 SPRING
195-15-36170 SPRING
195-15-36210 SPRING
195-15-36460 PLUG
195-15-36530 PLUG
195-15-37130 COVER
195-15-37140 GASKET
195-15-37150 STAND
195-15-37160 PROTECTOR
195-15-37170 STAND
195-15-37310 SPOOL
195-15-37340 PLATE
195-15-38110 VALVE BODY
195-15-38140 SPOOL
195-15-38150 SPOOL
195-15-38560 BOLT
195-15-38630 LEVER ASS'Y
195-15-38651 SHAFT
195-15-38661 SHAFT
195-15-38710 DETENT ASS'Y
195-15-38751 SPRING
195-15-38910 GASKET
195-15-38920 GASKET
195-15-39210 SEAL RING
195-15-39220 SEAL RING
195-15-39260 SEAL RING
195-15-39510 RING
195-15-39610 O-RING
195-15-39620 O-RING
195-15-41131 HOUSING
195-15-41141 PLATE
195-15-41154 HOUSING
195-15-41174 HOUSING
195-15-41211 SPACER
195-15-41251 BOLT
195-15-41290 PIN
195-15-41710 PLATE
195-15-42130 SHAFT
195-15-42132 SHAFT
195-15-42150 COLLAR
195-15-42210 SUN GEAR
195-15-42221 SUN GEAR
195-15-42230 SUN GEAR
195-15-42240 SUN GEAR
195-15-42241 SUN GEAR
195-15-42244 SUN GEAR
195-15-42270 HUB
195-15-42271 HUB
195-15-42290 SUN GEAR
195-15-42322 CARRIER
195-15-42324 CARRIER
195-15-42331 CARRIER
195-15-42332 CARRIER
195-15-42391 CARRIER
195-15-42421 PLANETARY GEAR
195-15-42431 PLANETARY GEAR
195-15-42440 PLANETARY GEAR
195-15-42490 PLANETARY GEAR
195-15-42510 SHAFT
195-15-42520 SHAFT
195-15-42530 SHAFT
195-15-42540 SHAFT
195-15-42550 WASHER
195-15-42580 SPACER
195-15-42581 SPACER
195-15-42591 SPACER
195-15-42610 RING GEAR
195-15-42611 RING GEAR
195-15-42620 RING GEAR
195-15-42621 RING GEAR
195-15-42622 RING GEAR
195-15-42631 RING GEAR
195-15-42632 RING GEAR
195-15-42641 RING GEAR
195-15-42651 RING GEAR
195-15-42652 RING GEAR
195-15-42653 RING GEAR
195-15-42690 RING GEAR
195-15-42711 DISC
195-15-42721 DISC
195-15-42731 PISTON
195-15-42733 PISTON
195-15-42740 PISTON
195-15-42741 PISTON
195-15-42750 PISTON
195-15-42751 PISTON
195-15-42761 PISTON
195-15-42764 PISTON
195-15-42770 PISTON
195-15-42771 PISTON
195-15-42780 PLATE
195-15-42790 PLATE
195-15-42811 DISC
195-15-42820 COLLAR
195-15-42842 HOUSING
195-15-42843 HOUSING
195-15-42850 PLATE
195-15-42880 WASHER
195-15-42920 COLLAR
195-15-42930 COLLAR
195-15-42951 SPRING
195-15-42960 SPRING
195-15-42970 SPRING
195-15-42980 SPRING
195-15-43140 COLLAR
195-15-43150 PLATE
195-15-46170 SPRING
195-15-46210 SPRING
195-15-48140 SPRING
195-15-48150 PLUG
195-15-48160 VALVE
195-15-49170 HOUSING
195-15-49210 SEAL RING
195-15-49220 SEAL RING
195-15-49230 SEAL RING
195-15-49240 SEAL RING
195-15-49250 SEAL RING
195-15-49270 SEAL RING
195-15-49281 SEAL RING
195-15-49330 BEARING
195-15-49380 ROLLER BEARING
195-15-49390 ROLLER BEARING
195-15-49410 BEARING
195-15-49420 BEARING
195-15-49430 BEARING
195-15-49490 BEARING
195-15-49511 RING
195-15-49520 RING
195-15-49530 RING
195-15-49540 RING
195-15-49620 O-RING
195-15-49630 O-RING
195-15-51070 TRANSMISSION AS
195-15-51071 TRANSMISSION AS
195-15-51072 TRANSMISSION AS
195-15-51130 HOUSING
195-15-53110 CASE
195-15-54171 TUBE
195-15-55001 VALVE ASS'Y
195-15-55220 SPOOL
195-15-55240 YOKE
195-15-55250 DETENT
195-15-55260 VALVE
195-15-55270 VALVE
195-15-55310 SPRING
195-15-55550 COVER
195-15-55630 LEVER
195-15-55650 SHAFT
195-15-55670 DETENT
195-15-55710 SPRING
195-15-55730 SPRING
195-15-59110 BEARING
195-15-71000 TRANSMISSION AS
195-15-71001 TRANSMISSION AS
195-15-71130 HOUSING
195-15-71171 HOUSING
195-15-71210 COVER
195-15-71220 COVER
195-15-71221 COVER
195-15-71230 GASKET
195-15-71240 GASKET
195-15-71250 COVER
195-15-71251 COVER
195-15-71260 PLATE
195-15-71270 COVER
195-15-72331 CARRIER
195-15-72520 SHAFT
195-15-72590 SPACER
195-15-72640 GEAR
195-15-72930 COLLAR
195-15-75101 VALVE ASS'Y
195-15-75110 VALVE BODY
195-15-75150 BLOCK
195-15-75505 VALVE ASS'Y
195-15-75530 GASKET
195-15-75531 GASKET
195-15-75540 PLUG
195-15-75541 PLUG
195-15-75560 ELEMENT
195-15-75631 SLEEVE
195-15-75640 BLOCK
195-15-75740 O-RING
195-15-75750 O-RING
195-15-76310 SLEEVE
195-15-76320 SLEEVE
195-15-76330 FILTER
195-15-76410 BOLT
195-15-77200 WIRING HARNESS
195-15-77210 CONNECTOR
195-15-77340 BRACKET
195-15-77341 BRACKET
195-15-77351 BRACKET
195-15-77360 BRACKET
195-15-79110 BEARING
195-15-79330 BEARING
195-15-79420 BEARING
195-15-79430 BEARING
195-15-79620 O-RING
195-20-00010 UNIVERSAL JOINT
195-20-00011 UNIVERSAL JOINT
195-20-00040 UNIVERSAL JOINT
195-20-11100 SPIDER ASS'Y
195-20-11130 YOKE
195-20-11131 YOKE
195-20-12001 UNIVERSAL JOINT
195-20-12100 SPIDER ASS'Y
195-20-13001 UNIVERSAL JOINT
195-20-31100 SPIDER ASS'Y
195-20-31100W SPIDER ASS'Y
195-20-31110 COUPLING
195-20-32000 JOINT
195-20-32110 YOKE
195-20-33000 UNIVERSAL JOINT
195-21-00020 SHIM ASS'Y
195-21-00031 FLANGE
195-21-00081 SHAFT ASS'Y
195-21-05010 SERVICE KIT
195-21-05020 BUSHING KIT
195-21-11170 GASKET
195-21-11171 GASKET
195-21-11172 GASKET
195-21-11173 GASKET
195-21-11230 PLATE
195-21-11310 LOCK
195-21-11350 O-RING
195-21-12116 SHAFT
195-21-12120 CAGE
195-21-12121 CAGE
195-21-12140 COLLAR
195-21-12174 HUB
195-21-12175 HUB
195-21-12180 RING
195-21-12240 SHIM
195-21-12290 LOCK
195-21-12370 PACKING
195-21-12380 O-RING
195-21-31340 SEAT
195-21-32311 BRACKET
195-21-32320 CAP
195-21-32331 SUPPORT
195-21-32341 BUSHING
195-21-32360 CUSHION
195-21-32361 CUSHION
195-21-32370 CAGE
195-21-32380 PLATE
195-21-32390 CLAMP
195-21-32410 NUT
195-21-32421 SEAL
195-21-32450 CAP
195-21-32451 CAP
195-21-32461 COVER
195-21-32480 BUSHING
195-21-32510 BUSHING
195-21-32521 BUSHING
195-21-32522 BUSHING
195-21-32530 BUSHING
195-21-32540 FLANGE
195-21-32560 BUSHING
195-21-32670 BUSHING
195-21-32690 BUSHING
195-21-32710 BUSHING
195-21-32810 CLAMP
195-21-32821 COUPLING
195-21-33140 BUSHING
195-21-33150 BUSHING
195-21-33160 BUSHING
195-21-41L10 PLATE
195-21-41L20 PLATE
195-21-41191 FRAME ASS'Y
195-21-41192 FRAME ASS'Y
195-21-41511 FRAME ASS'Y
195-21-41610 FRAME ASS'Y
195-22-00014 CLUTCH ASS'Y
195-22-00020 SHIM ASS'Y
195-22-00030 SHIM ASS'Y
195-22-00080 STEERING CLUTCH
195-22-00120 STEERING ASS'Y
195-22-00202 CLUTCH ASS'Y
195-22-00203 CLUTCH ASS'Y
195-22-00204 CLUTCH ASS'Y
195-22-00302 CLUTCH ASS'Y
195-22-11114 BRAKE DRUM
195-22-11123 DRUM
195-22-11132 PISTON
195-22-11142 PLATE
195-22-11151 SPRING
195-22-11190 LOCK
195-22-11211 DISC
195-22-11221 PLATE
195-22-11230 SEAL RING
195-22-11240 SEAL RING
195-22-11250 BOLT
195-22-11260 SLEEVE
195-22-11270 PLATE
195-22-12110 CASE
195-22-12140 CAGE
195-22-12160 SHAFT
195-22-12171 CAGE
195-22-12180 CAGE
195-22-12190 GEAR
195-22-12220 CAGE
195-22-12230 COVER
195-22-12240 COVER
195-22-12250 GEAR
195-22-12271 CAGE
195-22-12290 CAGE
195-22-12310 SHAFT
195-22-12320 SHAFT
195-22-12330 CLIP
195-22-12340 TUBE
195-22-12350 TUBE
195-22-12360 TUBE
195-22-12371 TUBE
195-22-12380 CONNECTOR
195-22-12390 TUBE
195-22-12410 NIPPLE
195-22-12420 TUBE
195-22-12430 SHAFT
195-22-12461 HOLDER
195-22-12470 TUBE
195-22-12510 SPACER
195-22-12520 HOLDER
195-22-12530 SHAFT
195-22-12531 SHAFT
195-22-12540 DRUM
195-22-12570 BUTTON
195-22-12580 BUTTON
195-22-12630 FLANGE
195-22-12640 O-RING
195-22-12650 O-RING
195-22-12660 O-RING
195-22-12810 COVER
195-22-13111 CASE
195-22-13112 COVER
195-22-13113 CASE
195-22-13120 COVER
195-22-13131 CAGE
195-22-13143 SPRING ASS'Y
195-22-13150 PISTON
195-22-13160 PIN
195-22-13170 PIN
195-22-13182 STOPPER
195-22-13210 HUB
195-22-13221 SLEEVE
195-22-13230 PLATE
195-22-13250 FLANGE
195-22-13270 HUB
195-22-13280 CAGE
195-22-13290 SPACER
195-22-13310 SPACER
195-22-13320 NUT
195-22-13330 LOCK
195-22-13341 DISC
195-22-13370 PLATE
195-22-13441 DISC
195-22-13470 PLUG
195-22-13491 STOPPER
195-22-13510 PLUG
195-22-13550 SPRING ASS'Y
195-22-14110 CASE
195-22-15110 HOUSING
195-22-15120 HUB
195-22-15130 STOPPER
195-22-15140 PIN
195-22-15150 PIN
195-22-70100 POWER TRAIN ASS
195-22-70150 POWER TRAIN ASS
195-22-71000 STEERING ASS'Y
195-22-71001 STEERING ASS'Y
195-22-71051 STEERING ASS'Y
195-22-71101 VALVE ASS'Y
195-22-71110 BODY
195-22-71111 BODY
195-22-71120 SPOOL
195-22-72001 VALVE ASS'Y
195-22-72002 VALVE ASS'Y
195-22-72004 VALVE ASS'Y
195-22-72101 VALVE ASS'Y
195-22-72110 CASE
195-22-72112 CASE
195-22-72130 CASE
195-22-72131 CASE
195-22-72161 BODY
195-22-72190 SLEEVE
195-22-72220 CAGE
195-22-72300 BEVEL GEAR ASS'
195-22-72350 TUBE
195-22-72360 TUBE
195-22-72370 NIPPLE
195-22-72520 HOLDER
195-22-72810 COVER
195-22-73210 HUB
195-22-73240 CAGE
195-22-73330 LOCK
195-22-73340 DISC
195-22-73510 PLUG
195-22-75220 SPOOL
195-22-75230 POPPET
195-22-75240 SLEEVE
195-22-75250 PLUG
195-22-75260 SPRING
195-22-75271 PIN
195-22-75280 SLEEVE
195-22-75290 COVER
195-22-75320 SPOOL
195-22-75810 COVER
195-22-75811 COVER
195-22-76110 SPRING
195-22-76120 SPRING
195-22-76130 SPRING
195-22-78111 BLOCK
195-22-79640 O-RING
195-22-79650 O-RING
195-27-00010 SHIM ASS'Y
195-27-00022 FLOATING SEAL A
195-27-00032 FLOATING SEAL A
195-27-00041 SEAL RING ASS'Y
195-27-00060 SHIM ASS'Y
195-27-00091 DRUM
195-27-00102 FLOATING SEAL A
195-27-00111 SEAL RING ASS'Y
195-27-00121 O-RING SET
195-27-00150 O-RING SET
195-27-00160 SEAL RING ASS'Y
195-27-00170 FLOATING SEAL A
195-27-00180 O-RING ASS'Y
195-27-00200 FLOATING SEAL A
195-27-00201 FLOATING SEAL A
195-27-00304 FINAL DRIVE ASS
195-27-00314 FINAL DRIVE ASS
195-27-00320 DRUM
195-27-00331 SEAL RING ASS'Y
195-27-00340 O-RING ASS'Y
195-27-00404 FINAL DRIVE ASS
195-27-00407 FINAL DRIVE ASS
195-27-00414 FINAL DRIVE ASS
195-27-00417 FINAL DRIVE ASS
195-27-00426 FINAL DRIVE ASS
195-27-00436 FINAL DRIVE ASS
195-27-00544 FINAL DRIVE ASS
195-27-00550 FINAL DRIVE ASS
195-27-00554 FINAL DRIVE ASS
195-27-00604 FINAL DRIVE ASS
195-27-00614 FINAL DRIVE ASS
195-27-00620 BEARING KIT
195-27-00630 FINAL DRIVE ASS
195-27-00634 FINAL DRIVE ASS
195-27-00640 FINAL DRIVE ASS
195-27-00644 FINAL DRIVE ASS
195-27-00651 FINAL DRIVE
195-27-00661 FINAL DRIVE
195-27-00720 FINAL DRIVE ASS
195-27-00730 FINAL DRIVE ASS
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận