Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm   Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận
17A-911-2950 COVER
17A-911-3110 SHEET
17A-911-3120 SHEET
17A-911-3130 SHEET
17A-911-3140 SHEET
17A-911-3150 HOSE
17A-911-3160 PLATE
17A-911-3370 WIRING HARNESS
17A-911-3612 HOSE
17A-911-3621 HOSE
17A-911-3641 HOSE
17A-911-3651 BRACKET
17A-911-3661 BRACKET
17A-911-3671 BRACKET
17A-911-3681 HOSE
17A-911-3710 BRACKET
17A-911-3721 BRACKET
17A-911-3730 BRACKET
17A-911-3750 HOSE
17A-911-3760 SPACER
17A-911-3810 HOSE
17A-911-3820 HOSE
17A-911-3831 HOSE
17A-911-3841 HOSE
17A-911-3850 BRACKET
17A-911-4122 HOSE
17A-911-4130 WASHER
17A-911-4201 FILTER
17A-911-4341 HOSE
17A-911-4351 HOSE
17A-911-4361 HOSE
17A-911-4381 HOSE
17A-911-4383 HOSE
17A-911-4391 BRACKET
17A-911-4421 CLIP
17A-911-4460 CLIP
17A-911-4510 VALVE
17A-911-4530 JOINT
17A-911-4611 HOSE
17A-911-4680 V-BELT
17A-911-4810 COMPRESSOR ASS'
17A-911-4901 FILTER ASS'Y
17A-911-4911 BRACKET
17A-911-7200 UNIT ASS'Y
17A-911-7201 UNIT ASS'Y
17A-911-7310 DUCT
17A-911-7320 PLATE
17A-911-7330 SHEET
17A-911-7340 CABLE
17A-911-7350 COVER
17A-921-1110 FRAME
17A-937-1112 BLADE
17A-937-4110 BLADE
17A-937-4210 BLADE
17A-978-1131 ROOF
17A-978-1210 GUARD
17A-978-2141 GUARD
17A-978-2161 GUARD
17A-979-1112 CAB ASS'Y
17A-979-1311 GLASS
17A-979-1312 GLASS
17A-979-1321 SEAL
17A-979-1331 GLASS
17A-979-1341 SEAL
17A-979-1351 TRIM
17A-979-1361 GLASS
17A-979-1371 GLASS
17A-979-1381 SEAL
17A-979-1390 SEAL
17A-979-1420 BLADE
17A-979-1620 COLLAR
17A-979-1650 PLATE
17A-979-1880 BRACKET
17A-979-1890 BRACKET
17A-979-2113 COVER
17A-979-2120 BRACKET
17A-979-2321 HOSE
17A-979-2422 COVER
17A-979-2471 DUCT
17A-979-2511 WIRING HARNESS
17A-979-2522 WIRING HARNESS
17A-979-2530 HOSE
17A-979-2540 HOSE
17A-979-2571 HOSE
17A-979-2691 BAR
17A-979-2751 COVER
17A-979-2822 HOSE
17A-979-2831 HOSE
17A-979-2841 HOSE
17A-979-2850 WIPER MOTOR
17A-979-2860 WIPER ARM
17A-979-2870 WIPER BLADE
17A-979-2882 MAT
17A-979-2921 WIRING HARNESS
17A-979-2930 BRACKET
17A-979-2941 WIRING HARNESS
17A-979-2970 SEAL
17A-979-3113 DOOR
17A-979-3123 DOOR
17A-979-3180 CONTROLLER
17A-979-3433 COVER
17A-979-3443 COVER
17A-979-3452 PLATE
17A-979-3462 PLATE
17A-979-3531 RUBBER
17A-979-3561 PLATE
17A-979-3571 PLATE
17A-979-3581 LEVER
17A-979-3591 LEVER
17A-979-3632 COVER
17A-979-3642 COVER
17A-979-3870 BRACKET
17A-979-3960 BRACKET
17A-979-3970 PLATE
17A-98-11110 MARK
17A-98-11150 PLATE
17A-98-11160 PLATE
17A-98-11171 PLATE
17A-98-11180 PLATE
17A-98-11210 OIL CHART
17A-98-11220 PLATE
17A-98-11250 TABLE
17A-98-11280 PLATE
17A-98-11291 PLATE
17A-98-11310 OIL CHART
17A-98-11420 PLATE
17A-98-11510 OIL CHART
17A-98-11530 PLATE
17A-98-11640 PLATE
17A-98-11660 PLATE
17A-98-11730 PLATE
17A-98-11760 PLATE
17A-98-11830 PLATE
17A-98-11860 PLATE
17A-98-12110 MARK
17A-98-12210 OIL CHART
17A-98-12220 PLATE
17A-98-12510 OIL CHART
17A-98-12520 PLATE
17A-98-12640 PLATE
17A-98-12720 PLATE
17A-98-12810 OIL CHART
17A-98-12820 PLATE
17A-98-15110 MARK
17A-98-15120 PLATE
17A-98-15130 PLATE
17A-98-15141 PLATE
17A-98-15310 PLATE
17A-98-16110 MARK
17A-98-17111 MARK
17A-98-17120 MARK
17A-98-17131 MARK
17A-98-17140 MARK
17A-98-17150 MARK
17A-98-17160 MARK
17A-98-17180 MARK
17A-98-19310 PLATE
17A-98-19411 OIL CHART
17A-98-21120 PLATE
17A-98-21150 PLATE
17A-98-21210 OIL CHART
17A-98-21211 PLATE
17A-98-21220 PLATE
17A-98-21250 PLATE
17A-98-21251 TABLE
17A-98-21271 PLATE
17A-98-21320 PLATE
17A-98-21371 TABLE
17A-98-21420 PLATE
17A-98-21471 TABLE
17A-98-21510 OIL CHART
17A-98-21520 PLATE
17A-98-21550 TABLE
17A-98-22220 PLATE
17A-98-22310 OIL CHART
17A-98-22320 PLATE
17A-98-22350 TABLE
17A-98-22410 OIL CHART
17A-98-22420 PLATE
17A-98-22450 TABLE
17A-98-22470 TABLE
17A-98-22510 OIL CHART
17A-98-22520 PLATE
17A-98-22810 OIL CHART
17A-98-22910 OIL CHART
17A-98-23120 PLATE
17A-98-23150 PLATE
17A-98-23320 PLATE
17A-98-23920 PLATE
17A-98-23960 OIL CHART
17A-98-24210 OIL CHART
17A-98-24310 OIL CHART
17A-98-24320 PLATE
17A-98-24350 TABLE
17A-98-29310 PLATE
17A-98-31310 PLATE
17A-98-31320 PLATE
17A-98-31340 PLATE
17A-98-39310 OIL CHART
17A-98-41111 MARK
17A-98-41121 MARK
17A-98-41130 PLATE
17A-98-41230 OIL CHART
17A-98-41510 PLATE
17A-98-42110 MARK
17A-98-42120 MARK
17M-Z11-1110 WIRING HARNESS
17M-Z11-1130 BRACKET
17M-00-00011 LINE ASS'Y
17M-00-00021 POWER TRAIN
17M-00-00031 POWER UNIT
17M-01-22151 SUPPORT
17M-01-22160 CAP
17M-01-22170 SPACER
17M-01-22180 PLATE
17M-01-22192 BRACKET
17M-01-23310 HOSE
17M-01-23320 HOSE
17M-01-23330 HOSE
17M-01-23420 TAPE
17M-01-24120 TUBE
17M-01-24130 DUCT
17M-01-24170 DUCT
17M-01-24190 TUBE
17M-01-24210 DUCT
17M-01-24220 DUCT
17M-01-24250 TUBE
17M-01-24260 DUCT
17M-01-41110 DUCT
17M-01-42151 SUPPORT
17M-01-43120 HOSE
17M-01-43131 PIPE
17M-01-43140 TUBE
17M-01-43150 HOSE
17M-01-49100 HEATER ASS'Y
17M-01-49162 DUCT
17M-01-49182 DUCT
17M-01-49210 HOSE
17M-01-49231 HOSE
17M-01-49281 DUCT
17M-01-49370 VALVE
17M-01-49430 VALVE
17M-01-49440 VALVE
17M-01-49450 HOSE
17M-01-49560 HOSE
17M-01-49571 HOSE
17M-01-49640 FILTER
17M-01-49670 ELEMENT
17M-01-49710 COVER
17M-01-49720 HOSE ASS'Y
17M-01-49730 HOSE ASS'Y
17M-01-49740 HOSE ASS'Y
17M-01-49750 BLOCK
17M-03-00051 RADIATOR ASS'Y
17M-03-00060 RADIATOR ASS'Y
17M-03-21110 CORE
17M-03-21120 TANK
17M-03-21130 TANK
17M-03-21141 GASKET
17M-03-21150 PLATE
17M-03-21160 PLATE
17M-03-21170 PLATE
17M-03-21180 PLATE
17M-03-21220 GRILLE
17M-03-21231 BRACKET
17M-03-22120 TANK
17M-03-23151 TUBE
17M-03-23161 TUBE
17M-03-23172 TUBE
17M-03-23181 TUBE
17M-03-23191 GASKET
17M-03-23211 GASKET
17M-03-23220 HOSE
17M-03-23230 HOSE
17M-03-23251 TUBE
17M-03-23270 TUBE
17M-03-23281 TUBE
17M-03-23350 HOSE
17M-03-23360 HOSE
17M-03-23370 HOSE
17M-03-23380 HOSE
17M-03-23390 HOSE
17M-03-23410 PLATE
17M-03-24110 PLATE
17M-03-24121 PLATE
17M-03-24130 PLATE
17M-03-24140 PLATE
17M-03-24150 PLATE
17M-03-24161 PLATE
17M-03-24171 PLATE
17M-03-25120 COVER
17M-03-25131 TUBE
17M-03-25151 PACKING
17M-03-25161 COVER
17M-03-25201 OIL COOLER
17M-03-25211 CASE
17M-03-26120 DRUM
17M-03-26131 PULLEY
17M-03-26132 PULLEY
17M-03-26140 HOSE
17M-03-26151 PLATE
17M-03-26160 SHAFT
17M-03-27121 NET
17M-03-27131 NET
17M-03-27140 NET
17M-03-27190 NET
17M-03-28180 CABLE
17M-03-28190 CABLE
17M-03-41101 RADIATOR
17M-03-41111 CORE
17M-03-41121 TANK
17M-03-41131 TANK
17M-03-41140 GASKET
17M-03-41150 PLATE
17M-03-41170 BRACKET
17M-03-41280 CAP
17M-03-41290 BRACKET
17M-03-41301 RADIATOR
17M-03-41310 CORE
17M-03-41321 TANK
17M-03-41331 TANK
17M-03-41340 GASKET
17M-03-41350 PLATE
17M-03-41360 PLATE
17M-03-41511 HANGER
17M-03-41521 BRACKET
17M-03-41521NK BRACKET
17M-03-41530 BRACKET
17M-03-41540 BRACKET
17M-03-41551 BRACKET
17M-03-42120 BRACKET
17M-03-43220 HOSE
17M-03-43240 PLATE
17M-03-43250 TUBE
17M-03-43261 TUBE
17M-03-43262 TUBE
17M-03-43271 HOSE
17M-03-43280 HOSE
17M-03-43291 BRACKET
17M-03-43310 HOSE
17M-03-43321 HOSE
17M-03-43331 TUBE
17M-03-43350 HOSE
17M-03-44111 BREAKER
17M-03-44130 BREAKER
17M-03-44140 BREAKER
17M-03-44161 BREAKER
17M-03-44171 BREAKER
17M-03-44210 BREAKER
17M-03-44220 BREAKER
17M-03-44230 BREAKER
17M-03-45111 OIL COOLER
17M-03-45170 COVER
17M-03-45180 PLATE
17M-03-45310 BRACKET
17M-03-45320 BRACKET
17M-03-46111 SUPPORT
17M-03-46121 SHROUD
17M-03-46141 TUBE
17M-03-46181 TUBE
17M-03-46191 TUBE
17M-03-46211 TUBE
17M-03-46241 HOSE
17M-03-46261 HOSE
17M-03-46271 HOSE
17M-03-46291 HOSE
17M-03-46310 BRACKET
17M-03-46321 BRACKET
17M-03-46331 BRACKET
17M-03-46340 BRACKET
17M-03-46351 BRACKET
17M-03-46360 BRACKET
17M-03-46371 BRACKET
17M-03-46381 BRACKET
17M-03-46431 HOSE
17M-03-46441 HOSE
17M-03-46450 CLAMP
17M-03-46461 HOSE
17M-03-46471 CLAMP
17M-03-46480 TUBE
17M-03-46520 CLAMP
17M-03-46530 ELBOW
17M-03-46570 FLANGE
17M-03-46611 HOSE
17M-03-46621 HOSE
17M-03-46630 CLAMP
17M-03-46711 SUPPORT
17M-03-46780 TUBE
17M-03-49220 HOSE
17M-03-49262 TUBE
17M-03-49270 HOSE
17M-03-49280 HOSE
17M-03-49310 HOSE
17M-03-49320 HOSE
17M-03-49330 TUBE
17M-03-51101 RADIATOR ASS'Y
17M-03-51102 RADIATOR ASS'Y
17M-03-51110 RADIATOR
17M-03-51131 TANK
17M-03-51141 TANK
17M-03-51151 BRACKET
17M-03-51161 BRACKET
17M-03-51171 BRACKET
17M-03-51181 BRACKET
17M-03-51191 PIPE
17M-03-51270 TUBE
17M-03-51280 HOSE
17M-03-51301 AFTER COOLER AS
17M-03-51312 AFTER COOLER
17M-03-51331 TUBE
17M-03-51332 TUBE
17M-03-51341 DUCT
17M-03-51342 DUCT
17M-03-51371 BRACKET
17M-03-51381 BRACKET
17M-03-51410 BRACKET
17M-03-51420 BRACKET
17M-03-51430 CUSHION
17M-03-51440 SPACER
17M-03-51480 BRACKET
17M-03-51490 PLATE
17M-03-52141 HOSE
17M-03-53221 HOSE
17M-03-53230 TUBE
17M-03-53250 TUBE
17M-03-53270 HOSE
17M-03-53280 HOSE
17M-03-53321 HOSE
17M-03-54160 BRACKET
17M-03-54170 BRACKET
17M-03-54190 PLATE
17M-03-54211 SEAL
17M-03-55111 OIL COOLER
17M-03-55172 COVER
17M-03-56111 SUPPORT
17M-03-56181 TUBE
17M-03-56190 TUBE
17M-03-56271 HOSE
17M-03-56291 HOSE
17M-03-56381 BRACKET
17M-03-56430 HOSE
17M-03-56611 HOSE
17M-03-56621 HOSE
17M-03-56911 NET
17M-04-21110 TANK
17M-04-21111 TANK
17M-04-21130 JOINT
17M-04-21141 BRACKET
17M-04-21170 GAUGE
17M-04-21180 TANK
17M-04-21181 TANK
17M-04-21310 HOSE
17M-04-21330 HOSE
17M-04-21380 HOSE ASS'Y
17M-04-21390 HOSE
17M-04-41110 TANK
17M-04-41123 TANK
17M-04-41140 GAUGE
17M-04-41171 HOSE ASS'Y
17M-04-41180 JOINT
17M-04-42111 TANK
17M-04-42121 TANK
17M-04-42122 TANK
17M-04-42450 ELBOW
17M-06-05010 KIT
17M-06-11360 BRACKET
17M-06-11370 COVER
17M-06-21111 BRACKET
17M-06-21121 BRACKET
17M-06-21130 WIRING HARNESS
17M-06-21141 WIRING HARNESS
17M-06-21150 WIRING HARNESS
17M-06-21190 BRACKET
17M-06-21211 WIRING HARNESS
17M-06-21221 WIRING HARNESS
17M-06-21230 WIRING HARNESS
17M-06-21241 WIRING HARNESS
17M-06-21251 WIRING HARNESS
17M-06-21260 WIRING HARNESS
17M-06-21271 WIRING HARNESS
17M-06-21280 ADAPTER
17M-06-21320 BRACKET
17M-06-21330 BRACKET
17M-06-21340 WIRING HARNESS
17M-06-21350 WIRING HARNESS
17M-06-21360 WIRING HARNESS
17M-06-21370 WIRING HARNESS
17M-06-21371 WIRING HARNESS
17M-06-21380 WIRING HARNESS
17M-06-21390 WIRING HARNESS
17M-06-21410 WIRING HARNESS
17M-06-21480 CAP
17M-06-21520 WIRING HARNESS
17M-06-21550 WIRING HARNESS
17M-06-21650 WIRING HARNESS
17M-06-21651 WIRING HARNESS
17M-06-21710 LAMP
17M-06-21810 WIRING HARNESS
17M-06-41111 WIRING HARNESS
17M-06-41121 WIRING HARNESS
17M-06-41131 WIRING HARNESS
17M-06-41141 WIRING HARNESS
17M-06-41171 WIRING HARNESS
17M-06-41173 WIRING HARNESS
17M-06-41181 WIRING HARNESS
17M-06-41191 WIRING HARNESS
17M-06-41211 WIRING HARNESS
17M-06-41221 WIRING HARNESS
17M-06-41231 WIRING HARNESS
17M-06-41241 WIRING HARNESS
17M-06-41242 WIRING HARNESS
17M-06-41251 WIRING HARNESS
17M-06-41261 WIRING HARNESS
17M-06-41270 FUSIBLE LINK
17M-06-41280 FUSIBLE LINK
17M-06-41292 WIRING HARNESS
17M-06-41360 COVER
17M-06-41381 TEE
17M-06-41391 NIPPLE
17M-06-41410 BRACKET
17M-06-41430 BRACKET
17M-06-41470 WIRING HARNESS
17M-06-41511 WIRING HARNESS
17M-06-41520 WIRING HARNESS
17M-06-41530 WIRING HARNESS
17M-06-41540 WIRING HARNESS
17M-06-41550 WIRING HARNESS
17M-06-41560 WIRING HARNESS
17M-06-41621 WIRING HARNESS
17M-06-41640 WIRING HARNESS
17M-06-41720 WIRING HARNESS
17M-06-41730 WIRING HARNESS
17M-06-41740 WIRING HARNESS
17M-06-41810 WIRING HARNESS
17M-06-41820 WIRING HARNESS
17M-06-41830 WIRING HARNESS
17M-06-41840 WIRING HARNESS
17M-06-41850 WIRING HARNESS
17M-06-42110 WIRING HARNESS
17M-06-42120 WIRING HARNESS
17M-06-42130 WIRING HARNESS
17M-06-42140 WIRING HARNESS
17M-06-42170 WIRING HARNESS
17M-06-42180 WIRING HARNESS
17M-06-42190 WIRING HARNESS
17M-06-42210 WIRING HARNESS
17M-06-42220 WIRING HARNESS
17M-06-42230 WIRING HARNESS
17M-06-42240 WIRING HARNESS
17M-06-42241 WIRING HARNESS
17M-06-42250 WIRING HARNESS
17M-06-42260 WIRING HARNESS
17M-06-42290 WIRING HARNESS
17M-06-42310 WIRING HARNESS
17M-06-42320 WIRING HARNESS
17M-06-42330 WIRING HARNESS
17M-06-42340 WIRING HARNESS
17M-06-42350 WIRING HARNESS
17M-06-42360 WIRING HARNESS
17M-06-42370 WIRING HARNESS
17M-06-42380 BRACKET
17M-06-42390 BRACKET
17M-06-42470 WIRING HARNESS
17M-06-42520 WIRING HARNESS
17M-06-42810 WIRING HARNESS
17M-06-42820 WIRING HARNESS
17M-06-42830 WIRING HARNESS
17M-06-42840 WIRING HARNESS
17M-06-42850 WIRING HARNESS
17M-06-43111 WIRING HARNESS
17M-06-43131 WIRING HARNESS
17M-06-43141 WIRING HARNESS
17M-06-43171 WIRING HARNESS
17M-06-43191 WIRING HARNESS
17M-06-43211 WIRING HARNESS
17M-06-43221 WIRING HARNESS
17M-06-43251 WIRING HARNESS
17M-06-43260 WIRING HARNESS
17M-06-43472 WIRING HARNESS
17M-06-43490 WIRING HARNESS
17M-06-43671 WIRING HARNESS
17M-06-43682 WIRING HARNESS
17M-06-43751 WIRING HARNESS
17M-06-43811 WIRING HARNESS
17M-06-43821 WIRING HARNESS
17M-06-43841 WIRING HARNESS
17M-06-43860 WIRING HARNESS
17M-06-43911 WIRING HARNESS
17M-06-44110 WIRING HARNESS
17M-06-44130 WIRING HARNESS
17M-06-44140 WIRING HARNESS
17M-06-44170 WIRING HARNESS
17M-06-44190 WIRING HARNESS
17M-06-44210 WIRING HARNESS
17M-06-44220 WIRING HARNESS
17M-06-44230 WIRING HARNESS
17M-06-44250 WIRING HARNESS
17M-06-44260 WIRING HARNESS
17M-06-44471 WIRING HARNESS
17M-06-44670 WIRING HARNESS
17M-06-44681 WIRING HARNESS
17M-06-44750 WIRING HARNESS
17M-06-44810 WIRING HARNESS
17M-06-44820 WIRING HARNESS
17M-06-44840 WIRING HARNESS
17M-06-44860 WIRING HARNESS
17M-06-44910 WIRING HARNESS
17M-06-49110 WIRING HARNESS
17M-06-49111 WIRING HARNESS
17M-06-49130 WIRING HARNESS
17M-06-49160 FUSIBLE LINK
17M-06-49171 WIRING HARNESS
17M-06-49180 WIRING HARNESS
17M-06-49291 WIRING HARNESS
17M-06-49320 WIRING HARNESS
17M-06-49390 WIRING HARNESS
17M-06-49811 WIRING HARNESS
17M-06-49822 WIRING HARNESS
17M-06-49831 LAMP ASS'Y
17M-06-49840 SWITCH
17M-09-11110 BEARING
17M-09-11140 BEARING
17M-09-11150 BEARING
17M-09-11160 O-RING
17M-09-11170 O-RING
17M-09-11280 OIL SEAL
17M-09-11290 O-RING
17M-09-21110 BEARING
17M-09-21111 BEARING
17M-09-21120 BEARING
17M-09-21130 BEARING
17M-09-21140 BEARING
17M-09-21230 SEAL
17M-09-21240 O-RING
17M-09-21250 CLAMP
17M-09-41110 NUT
17M-09-41120 SEAL
17M-09-41130 BOLT
17M-09-41140 O-RING
17M-12-21110 COUPLING
17M-12-21120 GAUGE
17M-12-21130 TUBE
17M-12-21140 BRACKET
17M-12-21170 HOLDER
17M-12-21180 FILTER
17M-12-41110 COUPLING
17M-12-41120 TUBE
17M-12-41130 RUBBER
17M-12-41140 FLANGE
17M-12-41150 COVER
17M-12-41160 BRACKET
17M-13-00010 CONVERTER ASS'Y
17M-13-00020 VALVE ASS'Y
17M-13-00030 COVER ASS'Y
17M-13-00070 CONVERTER ASS'Y
17M-13-00080 VALVE ASS'Y
17M-13-05010 SERVICE KIT
17M-13-05020 KIT
17M-13-05030 SERVICE KIT
17M-13-05040 SERVICE KIT
17M-13-05050 SERVICE KIT
17M-13-05060 SERVICE KIT
17M-13-21120 PUMP
17M-13-21140 RETAINER
17M-13-21190 GUIDE
17M-13-21210 CASE
17M-13-21310 VALVE
17M-13-21341 RACE
17M-13-21351 SHAFT
17M-13-21391 CAP
17M-13-21510 TURBINE
17M-13-21660 COUPLING
17M-13-21770 SPACER
17M-13-22110 STATOR
17M-13-22130 RACE
17M-13-22360 COUPLING
17M-13-22370 RETAINER
17M-13-22520 SHAFT
17M-13-22730 DUST SEAL
17M-13-23320 RETAINER
17M-13-26620 SPOOL
17M-13-26630 SPOOL
17M-13-26820 SHIM
17M-13-26830 PISTON
17M-13-26840 SPOOL
17M-13-26860 COVER
17M-13-26870 SPRING
17M-13-26880 SPRING
17M-13-26890 SPRING
17M-13-27110 HOUSING ASS'Y
17M-13-27130 PIN
17M-13-28120 HOUSING
17M-13-28310 GEAR
17M-13-28520 SHAFT
17M-13-28770 SPACER
17M-13-31210 CASE
17M-13-32130 BOSS
17M-13-38120 HOUSING
17M-13-38310 HUB
17M-13-41100 CONVERTER ASS'Y
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận