Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm   Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm
Ngày đăng: 27/05/2017
0 bình luận
56C-83-14130 GATE
56C-83-14131 GATE
56C-83-14142 BRACKET
56C-83-14160 WIRE ASS'Y
56C-83-14200 TAIL GATE ASS'Y
56C-83-14240 BRACKET
56C-83-16110 GUARD
56C-83-16120 ARM
56C-83-16130 ARM
56C-83-16312 BRACKET
56C-83-22110 PLATE
56C-83-22120 PLATE
56C-83-22130 PLATE
56C-83-22140 PLATE
56C-83-22210 PLATE
56C-83-24190 SEAT
56C-83-26110 GUARD
56C-83-26120 ARM
56C-83-26130 ARM
56C-83-26240 SHIM
56C-83-26410 PLATE
56C-83-26420 PLATE
56C-83-27110 PLATE
56C-84-11111 BRACKET
56C-84-11120 JOINT
56C-84-13110 PUMP ASS'Y
56C-86-11180 BRACKET
56C-86-11190 LAMP
56C-86-11210 LAMP
56C-86-15150 WIRING HARNESS
56C-86-15160 CONVERTER
56C-88-12130 TUBE
56C-89-17810 VALVE
56C-89-17910 CABLE
56C-89-17920 SWITCH ASS'Y
56C-89-17931 BRACKET
56C-89-17940 CONNECTOR
56C-89-17950 COVER
56C-89-17960 CASE
56C-89-17970 COVER
56C-89-17980 BRACKET
56C-89-17990 JOINT
56C-93-11131 PLATE
56C-93-11141 PLATE
56C-93-11311 MARK
56C-93-11321 MARK
56C-93-11330 MARK
56C-93-11430 PLATE
56C-93-12120 PLATE
56C-93-12410 PLATE
56C-93-12420 PLATE
56C-93-15120 PLATE
56C-93-17141 PLATE
56C-93-18410 PLATE
56C-93-18420 PLATE
56C-93-19120 PLATE
56C-93-22460 PLATE
56C-93-24460 PLATE
56C-93-25460 PLATE
56C-93-26140 PLATE
56C-93-26151 PLATE
56C-93-26290 DECAL
56C-98-22140 SEAT
56C-99-11910 FENDER
56D-01-22410 RUBBER
56D-01-22420 RUBBER
56D-01-22730 BODY
56D-01-22740 BODY
56D-01-22770 SHAFT
56D-02-11111 TUBE
56D-02-11112 TUBE
56D-02-11120 BRACKET
56D-02-11131 COVER
56D-02-11132 COVER
56D-02-11142 TUBE
56D-02-11144 TUBE
56D-02-11152 COVER
56D-02-11161 PLATE
56D-02-11171 SHEET
56D-02-11192 TUBE
56D-02-11211 BRACKET
56D-02-11221 TUBE
56D-02-11226 TUBE
56D-02-11243 BELLOWS
56D-02-11250 PLATE
56D-02-11291 TUBE
56D-02-11294 TUBE
56D-02-11310 COVER
56D-02-11331 GUIDE
56D-02-11334 GUIDE
56D-02-11341 GUIDE
56D-02-11344 GUIDE
56D-02-11351 BRACKET
56D-02-11360 PLATE
56D-02-11372 BRACKET
56D-02-11381 TUBE
56D-02-11383 TUBE
56D-02-11410 TUBE
56D-02-11411 TUBE
56D-02-11421 COVER
56D-02-11430 GUIDE
56D-02-11440 GUIDE
56D-02-11450 BRACKET
56D-02-11520 COVER
56D-02-11530 COVER
56D-02-11562 COVER
56D-02-11571 COVER
56D-02-11572 COVER
56D-02-11581 COVER
56D-02-11582 COVER
56D-02-11640 COVER
56D-02-11652 MUFFLER
56D-02-11680 COVER
56D-02-11711 COVER
56D-02-11720 BRACKET
56D-02-11760 COVER
56D-02-11770 COVER
56D-02-11780 COVER
56D-02-11810 CLAMP
56D-02-11991 TUBE
56D-02-12132 TUBE
56D-02-12143 TUBE
56D-02-12211 TUBE
56D-02-12221 TUBE
56D-02-12241 BRACKET
56D-02-12250 HOSE
56D-02-12310 HOSE
56D-02-12330 HOSE
56D-02-12830 BRACKET
56D-02-21141 TUBE
56D-02-21142 TUBE
56D-02-21180 SHEET
56D-02-21191 TUBE
56D-02-21193 TUBE
56D-02-21211 BRACKET
56D-02-21221 TUBE
56D-02-21222 TUBE
56D-02-21230 SHEET
56D-02-21242 SHEET
56D-02-21261 SHEET
56D-02-21281 SHEET
56D-02-21291 SHEET
56D-02-21311 COVER
56D-02-21321 COVER
56D-02-21341 COVER
56D-02-21412 TUBE
56D-02-21421 COVER
56D-02-21622 PLATE
56D-02-21642 COVER
56D-02-21653 MUFFLER
56D-02-21761 COVER
56D-02-21810 BRACKET
56D-02-21820 COVER
56D-02-22132 TUBE
56D-02-22160 SEAL
56D-02-22161 SEAL
56D-02-22280 HOSE
56D-02-22290 HOSE
56D-02-22330 HOSE
56D-03-11101 RADIATOR ASS'Y
56D-03-11102 RADIATOR ASS'Y
56D-03-11121 SHROUD
56D-03-11130 CORE
56D-03-11141 TANK
56D-03-11150 TANK
56D-03-11160 SUPPORT
56D-03-11170 SUPPORT
56D-03-11201 RADIATOR ASS'Y
56D-03-11202 RADIATOR ASS'Y
56D-03-11230 PLATE
56D-03-11240 SHIM
56D-03-11250 GASKET
56D-03-11270 SEAT
56D-03-11301 OIL COOLER ASS'
56D-03-11310 OIL COOLER
56D-03-11410 TANK
56D-03-11482 COVER
56D-03-11492 COVER
56D-03-11611 HOSE
56D-03-11621 HOSE
56D-03-11632 HOSE
56D-03-11651 HOSE
56D-03-11681 TUBE
56D-03-11682 TUBE
56D-03-11690 HOSE
56D-03-11711 BRACKET
56D-03-11721 BRACKET
56D-03-11811 BAFFLE
56D-03-11822 BAFFLE
56D-03-11832 BAFFLE
56D-03-11841 BAFFLE
56D-03-11852 PLATE
56D-03-11861 PLATE
56D-03-11880 HOSE
56D-03-11890 TUBE
56D-03-11910 TUBE
56D-03-11920 TUBE
56D-03-11941 BRACKET
56D-03-21102 COOLER ASS'Y
56D-03-21110 COOLER
56D-03-21202 RADIATOR ASS'Y
56D-03-21203 RADIATOR ASS'Y
56D-03-21210 CORE
56D-03-21211 CORE
56D-03-21220 CORE
56D-03-21221 CORE
56D-03-21230 BRACKET
56D-03-21240 BRACKET
56D-03-21250 HOSE
56D-03-21280 PACKING
56D-03-21290 PACKING
56D-03-21291 PACKING
56D-03-21310 PACKING
56D-03-21321 PACKING
56D-03-21330 PACKING
56D-03-21340 HOSE
56D-03-21360 PACKING
56D-03-21370 PACKING
56D-03-21610 HOSE
56D-03-21710 BRACKET
56D-03-21812 BAFFLE
56D-03-21822 BAFFLE
56D-03-21830 BRACKET
56D-03-21840 BRACKET
56D-03-21850 BRACKET
56D-03-21861 SHEET
56D-03-21871 SHEET
56D-03-21881 SHEET
56D-03-21891 SHEET
56D-03-21910 TUBE
56D-03-21923 SHEET
56D-03-21932 SHEET
56D-03-21941 SHEET
56D-03-22811 SHEET
56D-03-22821 SHEET
56D-03-22911 SHEET
56D-03-22921 SHEET
56D-03-22931 SHEET
56D-03-22941 SHEET
56D-03-22951 SHEET
56D-03-22961 SHEET
56D-03-23200 RADIATOR ASS'Y
56D-04-11101 TANK ASS'Y
56D-04-11112 TANK
56D-04-11113 TANK
56D-04-21113 TANK
56D-04-21121 BRACKET
56D-06-11412 WIRING HARNESS
56D-06-11421 WIRING HARNESS
56D-06-11432 WIRING HARNESS
56D-06-11433 WIRING HARNESS
56D-06-11441 WIRING HARNESS
56D-06-11451 WIRING HARNESS
56D-06-11462 WIRING HARNESS
56D-06-11472 WIRING HARNESS
56D-06-11480 WIRING HARNESS
56D-06-11490 WIRING HARNESS
56D-06-11491 WIRING HARNESS
56D-06-11610 BRACKET
56D-06-11620 BRACKET
56D-06-12411 WIRING HARNESS
56D-06-12421 WIRING HARNESS
56D-06-13421 WIRING HARNESS
56D-06-13422 WIRING HARNESS
56D-06-13620 SENSOR
56D-06-14321 PLATE
56D-06-14350 HOLDER
56D-06-14412 WIRING HARNESS
56D-06-14510 CABLE
56D-06-14520 CABLE
56D-06-14530 CABLE
56D-06-15112 BRACKET
56D-06-15121 LEVER
56D-06-15130 BRACKET
56D-06-15140 BRACKET
56D-06-15151 COVER
56D-06-15160 BRACKET
56D-06-15170 BRACKET
56D-06-15412 WIRING HARNESS
56D-06-15610 LAMP
56D-06-15620 LAMP
56D-06-21414 WIRING HARNESS
56D-06-21422 WIRING HARNESS
56D-06-21431 WIRING HARNESS
56D-06-21441 WIRING HARNESS
56D-06-21451 WIRING HARNESS
56D-06-21471 WIRING HARNESS
56D-06-21610 BRACKET
56D-06-21810 LAMP
56D-06-21820 LENS
56D-06-21830 LENS
56D-06-21840 SCREW
56D-06-22411 WIRING HARNESS
56D-06-22422 WIRING HARNESS
56D-06-23422 WIRING HARNESS
56D-06-23424 WIRING HARNESS
56D-06-24330 PLATE
56D-06-24340 PLATE
56D-06-24411 WIRING HARNESS
56D-06-24422 WIRING HARNESS
56D-06-24510 CABLE
56D-06-24511 CABLE
56D-06-24522 CABLE
56D-06-24531 CABLE
56D-06-24541 CABLE
56D-06-24542 CABLE
56D-06-24551 CABLE
56D-06-24560 CABLE
56D-06-25120 LEVER
56D-06-25130 BRACKET
56D-06-25140 BRACKET
56D-06-25150 COVER
56D-06-25210 PLATE
56D-06-25412 WIRING HARNESS
56D-06-25610 WIRING HARNESS
56D-06-26414 WIRING HARNESS
56D-06-26415 WIRING HARNESS
56D-06-26416 WIRING HARNESS
56D-06-26417 WIRING HARNESS
56D-06-26460 WIRING HARNESS
56D-06-26510 WIRING HARNESS
56D-06-26520 WIRING HARNESS
56D-06-26530 COVER
56D-06-26700 SWITCH
56D-07-12711 BRACKET
56D-07-12763 BRACKET
56D-07-12773 BRACKET
56D-07-12782 BRACKET
56D-07-12791 PLATE
56D-07-12822 COVER
56D-07-12911 HOSE
56D-07-12921 HOSE
56D-07-12931 HOSE
56D-07-13111 HOSE
56D-07-13120 HOSE
56D-07-13130 HOSE
56D-07-21150 TANK
56D-07-21201 COMPRESSOR KIT
56D-07-21300 RECEIVER
56D-07-22712 BRACKET
56D-07-22782 BRACKET
56D-07-22822 COVER
56D-07-22913 HOSE
56D-07-22914 HOSE
56D-07-22922 HOSE
56D-07-22923 HOSE
56D-07-22932 HOSE
56D-07-23112 HOSE
56D-13-05010 SERVICE KIT
56D-13-05011 SERVICE KIT
56D-13-05012 SERVICE KIT
56D-13-05020 SERVICE KIT
56D-13-05300 SERVICE KIT
56D-13-05310 SERVICE KIT
56D-13-10006 TRANSMISSION
56D-13-11000 CONVERTER ASS'Y
56D-13-11001 CONVERTER ASS'Y
56D-13-11351 SHAFT
56D-13-11352 SHAFT
56D-13-12520 SHAFT
56D-13-13130 CASE
56D-13-14210 GEAR
56D-13-19370 RETAINER
56D-13-20002 TRANSMISSION AS
56D-13-21000 TORQUE CONVERTE
56D-13-22520 SHAFT
56D-15-05000 SHIM KIT
56D-15-11111 CASE
56D-15-11121 CASE
56D-15-11211 CASE
56D-15-11221 CASE
56D-15-12010 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12011 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12012 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12022 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12030 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12034 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12035 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12040 CLUTCH ASS'Y
56D-15-12042 DIFFERENTIAL AS
56D-15-12110 SHAFT
56D-15-12120 SHAFT
56D-15-12132 SHAFT ASS'Y
56D-15-12211 SHAFT
56D-15-12221 SHAFT
56D-15-12321 HOUSING
56D-15-12341 HOUSING
56D-15-12411 GEAR
56D-15-12421 GEAR
56D-15-12431 GEAR
56D-15-12441 GEAR
56D-15-12452 GEAR
56D-15-12462 GEAR
56D-15-12530 GEAR
56D-15-12541 GEAR
56D-15-12551 GEAR
56D-15-12561 GEAR
56D-15-12570 GEAR
56D-15-12650 PISTON
56D-15-12660 PISTON
56D-15-12670 PISTON
56D-15-12680 PISTON
56D-15-12710 SPRING
56D-15-13380 BUSHING
56D-15-14110 COUPLING
56D-15-14310 SHIM
56D-15-14320 SHIM
56D-15-14330 SHIM
56D-15-15111 VALVE SEAT
56D-15-15121 VALVE SEAT
56D-15-15131 BLOCK
56D-15-15140 BLOCK
56D-15-15501 VALVE ASS'Y
56D-15-15811 WIRING HARNESS
56D-15-15870 COVER
56D-15-17111 CAGE
56D-15-17121 CAGE
56D-15-17131 CAGE
56D-15-17141 HOUSING
56D-15-17152 HOUSING
56D-15-17211 SHAFT
56D-15-17221 SHAFT
56D-15-17250 GEAR
56D-15-17271 HUB
56D-15-17311 CARRIER
56D-15-17511 SHAFT
56D-15-17610 RING GEAR
56D-15-17910 SHROUD
56D-15-18111 TUBE
56D-15-18121 TUBE
56D-15-18130 TUBE
56D-15-18140 TUBE
56D-15-18151 TUBE
56D-15-18161 TUBE
56D-15-18170 TUBE
56D-15-18181 PIPE
56D-15-18190 FLANGE
56D-15-19240 RING
56D-15-19250 RING
56D-15-19280 BEARING
56D-15-19290 BEARING
56D-15-19291 BEARING
56D-15-19311 STRAINER
56D-15-19320 VALVE ASS'Y
56D-15-19410 COLLAR
56D-15-19420 HOLDER
56D-15-19430 PLATE
56D-15-19440 PLATE
56D-15-19510 WASHER
56D-15-19630 BEARING
56D-15-19730 BEARING
56D-15-19810 SEAL
56D-15-19820 RETAINER
56D-15-22042 DIFFERENTIAL
56D-15-22111 SHAFT
56D-15-22121 SHAFT
56D-15-22131 SHAFT
56D-15-22411 GEAR
56D-15-22431 GEAR
56D-15-22441 GEAR
56D-15-22450 GEAR
56D-15-22460 GEAR
56D-15-22531 GEAR
56D-15-22540 GEAR
56D-15-22550 GEAR
56D-15-22560 GEAR
56D-15-22570 GEAR
56D-15-22690 PISTON
56D-15-24231 COUPLING
56D-15-25000 VALVE ASS'Y
56D-15-25111 VALVE SEAT
56D-15-25811 WIRING HARNESS
56D-15-25860 COVER
56D-15-26000 VALVE ASS'Y
56D-15-27140 HOUSING
56D-15-27151 HOUSING
56D-15-27212 SHAFT
56D-15-27221 SHAFT
56D-15-27270 HUB
56D-15-27321 CARRIER
56D-15-27610 RING GEAR
56D-15-29210 SEAL RING
56D-15-29240 RING
56D-15-29330 BEARING
56D-15-29340 BEARING
56D-15-29740 BEARING
56D-15-29750 SPACER
56D-15-29780 CLUTCH DISC
56D-15-29790 PLUG
56D-15-29810 RING
56D-15-29841 HOLDER
56D-15-29850 JOINT
56D-16-11130 TRUNNION
56D-16-11191 TRUNNION
56D-16-11192 TRUNNION
56D-16-11210 TUBE
56D-16-11220 FILLER
56D-16-21191 TRUNNION
56D-20-11001 PROPELLER SHAFT
56D-20-11200 YOKE ASS'Y
56D-20-11400 FITTING
56D-20-12000 PROPELLER SHAFT
56D-20-12200 YOKE ASS'Y
56D-20-14001 DRIVE SHAFT ASS
56D-20-14201 YOKE
56D-20-15001 DRIVE SHAFT ASS
56D-20-15201 YOKE
56D-20-16000 DRIVE SHAFT ASS
56D-20-16200 YOKE
56D-20-21000 PROPELLER SHAFT
56D-20-21210 YOKE ASS'Y
56D-22-10002 REAR AXLE ASS'Y
56D-22-11001 DIFFERENTIAL AS
56D-22-11102 CARRIER ASS'Y
56D-22-11112 CARRIER
56D-22-11202 PINION ASS'Y
56D-22-11340 SHIM
56D-22-11352 CAGE
56D-22-12002 FINAL DRIVE ASS
56D-22-12211 RETAINER
56D-22-12340 HUB
56D-22-12412 SHAFT
56D-22-12421 GEAR
56D-22-12430 SPACER
56D-22-12440 GEAR
56D-22-12511 SHAFT
56D-22-12531 PLANETARY GEAR
56D-22-12542 GEAR
56D-22-12611 CARRIER
56D-22-12631 RETAINER
56D-22-12680 PROTECTOR
56D-22-12712 HUB
56D-22-13212 TUBE
56D-22-15000 FINAL DRIVE ASS
56D-22-16451 SPACER
56D-22-17130 RING
56D-22-17140 SHAFT
56D-22-17150 PINION
56D-22-17161 GEAR
56D-22-17170 BUSHING
56D-22-17210 WASHER
56D-22-17230 WASHER
56D-22-18101 DIFFERENTIAL AS
56D-22-18111 CASE
56D-22-18121 COVER
56D-22-19610 COVER
56D-22-20001 AXLE ASS'Y
56D-22-21001 DIFFERENTIAL AS
56D-22-22000 FINAL DRIVE ASS
56D-22-22340 BEARING
56D-22-22350 BEARING
56D-22-27102 DIFFERENTIAL AS
56D-22-27130 RING
56D-22-27141 SHAFT
56D-22-27151 PINION
56D-22-27160 GEAR
56D-22-27170 BUSHING
56D-22-27410 DISC
56D-22-27451 PLATE
56D-22-27461 PLATE
56D-23-10003 AXLE ASS'Y
56D-23-10004 AXLE ASS'Y
56D-23-10005 AXLE ASS'Y
56D-23-11102 CARRIER ASS'Y
56D-23-11112 CARRIER
56D-23-11300 PINION ASS'Y
56D-23-11351 CAGE
56D-23-11361 SHIM
56D-23-11371 SHIM
56D-23-11381 SHIM
56D-23-11391 SHIM
56D-23-12004 FINAL DRIVE ASS
56D-23-12631 RETAINER
56D-23-12632 RETAINER
56D-23-12715 HUB
56D-23-13460 SEAL
56D-23-13461 SEAL
56D-23-15000 FINAL DRIVE ASS
56D-23-15050 FINAL DRIVE ASS
56D-23-15051 FINAL DRIVE ASS
56D-23-16421 COUPLING
56D-23-16430 BEARING
56D-23-16442 COUPLING
56D-23-16460 BEARING
56D-23-16510 SHIM
56D-23-16520 SHIM
56D-23-16521 SHIM
56D-23-16530 SHIM
56D-23-16540 SHIM
56D-23-16550 SHIM
56D-23-16592 COVER
56D-23-16612 GEAR
56D-23-16622 GEAR
56D-23-16631 CASE
56D-23-16642 SHAFT
56D-23-16652 CAGE
56D-23-16660 COUPLING
56D-23-16670 SHAFT
56D-23-16681 CAGE
56D-23-16691 COVER
56D-23-16830 SPACER
56D-23-16870 COVER
56D-23-16900 SPACER
56D-23-16910 SPACER
56D-23-16920 SPACER
56D-23-16930 SPACER
56D-23-16940 SPACER
56D-23-16950 SPACER
56D-23-16960 SPACER
56D-23-16970 SPACER
56D-23-16980 SPACER
56D-23-16990 SPACER
56D-23-19610 COVER
56D-23-20001 AXLE ASS'Y
56D-23-20002 AXLE ASS'Y
56D-23-21001 DIFFERENTIAL AS
56D-23-22002 FINAL DRIVE ASS
56D-23-23121 HOUSING
56D-23-25000 FINAL DRIVE ASS
56D-23-25001 FINAL DRIVE ASS
56D-23-25050 FINAL DRIVE ASS
56D-23-25051 FINAL DRIVE ASS
56D-27-11231 COUPLING
56D-27-11270 HOLDER
56D-27-11312 CARRIER
56D-27-11321 CARRIER
56D-27-11351 CAGE
56D-27-11410 SHAFT
56D-27-11500 PINION ASS'Y
56D-27-11612 COUPLING
56D-27-11870 DEFLECTOR
56D-27-11881 COVER
56D-27-12003 FINAL DRIVE ASS
56D-27-12004 FINAL DRIVE ASS
56D-27-12005 FINAL DRIVE ASS
56D-27-12341 SPACER
56D-27-12362 RETAINER
56D-27-12370 RETAINER
56D-27-12414 SHAFT
56D-27-12460 RING
56D-27-12611 CARRIER
56D-27-12714 HUB
56D-27-13111 HOUSING
56D-27-13112 HOUSING
56D-27-13161 COVER
56D-27-13212 TUBE
56D-27-15000 FINAL DRIVE ASS
56D-27-15050 FINAL DRIVE ASS
56D-27-19621 COVER
56D-27-21001 DIFFERENTIAL AS
56D-27-22003 FINAL DRIVE ASS
56D-27-25000 BRAKE ASS'Y
56D-27-25001 FINAL DRIVE ASS
56D-27-25050 BRAKE ASS'Y
56D-27-25051 FINAL DRIVE ASS
56D-30-11201 RIM ASS'Y
56D-30-11211 RIM
56D-30-11300 RIM ASS'Y
56D-30-11310 BASE
56D-30-11400 RIM ASS'Y
56D-30-11500 RIM ASS'Y
56D-30-11510 RIM
56D-30-11910 BOLT
56D-32-21211 GEAR
56D-32-21933 COVER
56D-33-00030 FLOATING SEAL A
56D-33-00040 SEAL RING ASS'Y
56D-33-11112 CYLINDER
56D-33-11120 PISTON
56D-33-11215 GEAR
56D-33-11251 PLATE
56D-33-11261 DAMPER
56D-33-11271 DAMPER
56D-33-11320 SEAL
56D-33-11330 RETAINER
56D-33-11430 SEAL
56D-33-11510 DISC
56D-33-11810 SEAL
56D-33-21111 CYLINDER
56D-33-21211 GEAR
56D-33-21490 PLATE
56D-34-11102 BRAKE ASS'Y
56D-34-11150 CAP ASS'Y
56D-34-11410 PLATE
56D-34-11420 DISC
56D-34-11431 PLATE
56D-34-15611 ADJUSTER
56D-40-13701 VALVE ASS'Y
56D-40-13702 VALVE
56D-40-25110 BLOCK
56D-43-11100 VALVE
56D-43-11110 FLANGE
56D-43-11120 CYLINDER ASS'Y
56D-43-11130 CYLINDER ASS'Y
56D-43-11150 SPRING
56D-43-11160 SPRING
56D-43-11170 SPRING
56D-43-17201 ADJUSTER
56D-43-17220 PISTON
56D-43-17402 SUB TANK ASS'Y
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận