Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm   Biên Tập Viên Trường Linh BTV Bé Tâm
Ngày đăng: 29/05/2017
0 bình luận
6215-11-4130 PLATE
6215-11-4140 BRACKET
6215-11-4150 PLATE
6215-11-4160 PLATE
6215-11-4170 PLATE
6215-11-4190 HOSE
6215-11-4210 COVER
6215-11-4221 COVER
6215-11-4230 COVER
6215-11-4240 BRACKET
6215-11-4252 BRACKET
6215-11-4260 BRACKET
6215-11-4270 TUBE
6215-11-4281 TUBE
6215-11-4290 CONNECTOR
6215-11-4310 CONNECTOR
6215-11-4320 CONNECTOR
6215-11-4330 CONNECTOR
6215-11-4340 CONNECTOR
6215-11-4350 CONNECTOR
6215-11-4360 BRACKET
6215-11-4410 BRACKET
6215-11-4420 BRACKET
6215-11-4430 BRACKET
6215-11-4441 BRACKET
6215-11-4450 BRACKET
6215-11-4460 HOSE
6215-11-4470 HOSE
6215-11-4480 HOSE
6215-11-4490 BRACKET
6215-11-4510 CONNECTOR
6215-11-4520 CONNECTOR
6215-11-4530 CONNECTOR
6215-11-4531 CONNECTOR
6215-11-4540 CONNECTOR
6215-11-4541 CONNECTOR
6215-11-4560 CONNECTOR
6215-11-4570 BRACKET
6215-11-4581 PLATE
6215-11-4591 BRACKET
6215-11-4660 CLAMP
6215-11-4670 CLAMP
6215-11-4680 CLAMP
6215-11-4690 HOSE
6215-11-4710 CONNECTOR
6215-11-4720 GASKET
6215-11-4730 GASKET
6215-11-4740 BRACKET
6215-11-4750 HOSE
6215-11-4760 BRACKET
6215-11-4770 BRACKET
6215-11-4780 PLATE
6215-11-4790 HOSE
6215-11-4820 AIR CONNECTOR
6215-11-4870 BRACKET
6215-11-4880 BRACKET
6215-11-4990 BRACKET
6215-11-5040 CAP
6215-11-5050 CAP
6215-11-5110 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5120 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5130 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5140 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5150 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5160 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5171 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5181 EXHAUST MANIFOL
6215-11-5190 COVER
6215-11-5210 COVER
6215-11-5220 BAND
6215-11-5230 TUBE
6215-11-5240 TUBE
6215-11-5250 COVER
6215-11-5270 BRACKET
6215-11-5280 CONNECTOR
6215-11-5291 CONNECTOR
6215-11-5311 BRACKET
6215-11-5321 BRACKET
6215-11-5351 COVER
6215-11-5361 TUBE
6215-11-5370 TUBE
6215-11-5381 COVER
6215-11-5390 PLATE
6215-11-5410 PIPE
6215-11-5430 PIPE
6215-11-5460 PIPE
6215-11-5470 BRACKET
6215-11-5490 HOSE
6215-11-5511 MUFFLER
6215-11-5521 MUFFLER
6215-11-5530 MUFFLER
6215-11-5580 ELBOW
6215-11-5590 BRACKET
6215-11-5620 TUBE
6215-11-5630 TUBE
6215-11-5640 STAY
6215-11-5651 BRACKET
6215-11-5652 BRACKET
6215-11-5661 TUBE
6215-11-5662 TUBE
6215-11-5671 TUBE
6215-11-5681 TUBE
6215-11-5682 TUBE
6215-11-5690 TUBE
6215-11-5720 SPACER
6215-11-5730 SPACER
6215-11-5740 NUT
6215-11-5750 BAND
6215-11-5760 SHIM
6215-11-5770 SHIM
6215-11-5780 PLATE
6215-11-5790 CLAMP
6215-11-5830 BRACKET
6215-11-5831 BRACKET
6215-11-5840 TUBE
6215-11-5850 TUBE
6215-11-5860 GASKET
6215-11-5871 ELBOW
6215-11-5881 BRACKET
6215-11-5890 BRACKET
6215-11-5910 BRACKET
6215-11-5920 PLUG
6215-11-5930 TUBE
6215-11-5940 ADAPTER
6215-11-5980 SHIM
6215-11-5990 SHIM
6215-11-6110 HOUSING
6215-11-6120 CASE
6215-11-6130 TUBE
6215-11-6141 TUBE
6215-11-6150 PLATE
6215-11-6160 PLATE
6215-11-6180 TUBE
6215-11-6190 TUBE
6215-11-6210 GASKET
6215-11-6250 MANIFOLD-EXHAUS
6215-11-6260 MANIFOLD-EXHAUS
6215-11-6310 COVER
6215-11-6320 CONNECTOR
6215-11-6330 BRACKET
6215-11-6340 PLATE
6215-11-6350 PLATE
6215-11-6370 BRACKET
6215-11-6460 HOSE
6215-11-6470 HOSE
6215-11-6480 COVER
6215-11-6490 COVER
6215-11-6510 TUBE
6215-11-6520 TUBE
6215-11-6530 TUBE
6215-11-6531 TUBE
6215-11-6540 TUBE
6215-11-6541 TUBE
6215-11-6542 TUBE
6215-11-6550 TUBE
6215-11-6551 TUBE
6215-11-6552 TUBE
6215-11-6560 JOINT BOLT
6215-11-6570 JOINT
6215-11-6580 TUBE
6215-11-6610 BRACKET
6215-11-6621 TUBE
6215-11-6631 TUBE
6215-11-6640 STAY
6215-11-6650 STAY
6215-11-6660 TUBE
6215-11-6670 BRACKET
6215-11-6680 TUBE
6215-11-6760 HOSE
6215-11-6770 TUBE
6215-11-6810 GASKET
6215-11-6820 GASKET
6215-11-6830 GASKET
6215-11-6831 GASKET
6215-11-6930 TUBE
6215-11-6940 TUBE
6215-11-6950 HOSE
6215-11-6960 HOSE
6215-11-7110 SEAL
6215-11-7120 SEAL
6215-11-7140 EXHAUST MANIFOL
6215-11-7150 EXHAUST MANIFOL
6215-11-7210 COVER
6215-11-7220 COVER
6215-11-7230 COVER
6215-11-7240 COVER
6215-11-7250 PIPE
6215-11-7310 MUFFLER
6215-11-7320 MUFFLER
6215-11-7342 BRACKET
6215-11-7350 BRACKET
6215-11-7410 MUFFLER
6215-11-7420 MUFFLER
6215-11-7430 ADAPTER
6215-11-7440 TUBE
6215-11-7950 BRACKET
6215-11-7960 BRACKET
6215-11-8171 SENSOR
6215-11-8180 SENSOR
6215-11-8181 SENSOR
6215-11-8190 CONNECTOR
6215-11-8210 TUBE
6215-11-8220 TUBE
6215-11-8230 TUBE
6215-11-8240 TUBE
6215-11-8281 SENSOR
6215-11-8310 CONNECTOR
6215-11-8462 CONNECTOR
6215-11-9111 PLATE
6215-11-9120 COVER
6215-11-9130 BAND
6215-11-9140 PLATE
6215-11-9210 MUFFLER
6215-11-9310 MUFFLER
6215-11-9320 MUFFLER
6215-11-9330 PLATE
6215-11-9340 BRACKET
6215-11-9350 TUBE
6215-11-9360 TUBE
6215-11-9370 BRACKET
6215-11-9380 SPACER
6215-11-9730 COVER
6215-11-9800 COVER ASS'Y
6215-11-9810 COVER
6215-11-9820 COVER
6215-12-3600 INJECTOR ASS'Y
6215-12-3620 NOZZLE
6215-15-1100 HEAD ASS'Y
6215-15-4710 GASKET
6215-15-4810 GASKET
6215-15-4820 GASKET
6215-15-5220 BELLOWS
6215-15-5230 GASKET
6215-15-5240 GASKET
6215-15-5300 MANIFOLD ASS'Y
6215-15-5340 GASKET
6215-15-5350 GASKET
6215-15-5360 GASKET
6215-15-5370 GASKET
6215-15-5380 O-RING
6215-15-5400 MANIFOLD ASS'Y
6215-15-5520 GASKET
6215-15-6320 GASKET
6215-15-6350 TUBE
6215-15-6610 TUBE
6215-15-6620 TUBE
6215-15-6710 TUBE
6215-15-6720 GASKET
6215-18-1320 INSERT
6215-19-1320 INSERT
6215-21-1201 CYLINDER BLOCK
6215-21-1202 BLOCK ASS'Y
6215-21-1230 CAP
6215-21-1400 CYLINDER BLOCK
6215-21-1510 TUBE
6215-21-1610 COVER
6215-21-1681 GASKET
6215-21-1682 GASKET
6215-21-1710 BOLT
6215-21-1810 HOUSING
6215-21-1820 HOUSING
6215-21-1830 SHAFT
6215-21-1840 GEAR
6215-21-1850 COVER
6215-21-1860 COVER
6215-21-1962 CONNECTOR
6215-21-1970 GASKET
6215-21-1980 PLATE
6215-21-3121 CASE
6215-21-3133 COVER
6215-21-3180 PLATE
6215-21-3190 SLEEVE
6215-21-3310 BRACKET
6215-21-3320 BRACKET
6215-21-3350 POINTER
6215-21-3360 POINTER
6215-21-3401 DRIVE ASS'Y
6215-21-3410 HOUSING
6215-21-3411 HOUSING
6215-21-3421 SHAFT
6215-21-3430 HUB
6215-21-3441 GEAR
6215-21-3460 GEAR
6215-21-3480 SEAL
6215-21-3500 DRIVE ASS'Y
6215-21-3520 PULLEY
6215-21-3710 SUPPORT
6215-21-3750 BRACKET
6215-21-3760 PLATE
6215-21-3811 GASKET
6215-21-3821 GASKET
6215-21-4111 HOUSING
6215-21-4121 HOUSING
6215-21-4130 HOUSING
6215-21-4190 FLYWHEEL HOUSIN
6215-21-4230 SEAL
6215-21-4500 DEVICE ASS'Y
6215-21-4810 GASKET
6215-21-5112 OIL PAN
6215-21-5121 PLATE
6215-21-5130 PLATE
6215-21-5140 PLATE
6215-21-5154 PAN
6215-21-5160 COVER
6215-21-5170 GASKET
6215-21-5210 PAN
6215-21-5220 GAUGE
6215-21-5230 COVER
6215-21-5250 OIL PAN
6215-21-5290 FLANGE
6215-21-5322 GAUGE
6215-21-5343 GAUGE
6215-21-5350 GAUGE
6215-21-5420 GUIDE
6215-21-5432 GUIDE
6215-21-5460 BRACKET
6215-21-5471 GUIDE
6215-21-5490 BUSHING
6215-21-5510 BUSHING
6215-21-5560 BRACKET
6215-21-5570 GUIDE
6215-21-5580 GAUGE
6215-21-5610 NIPPLE
6215-21-5620 GAUGE
6215-21-5660 GAUGE
6215-21-5720 GUIDE
6215-21-5811 GASKET
6215-21-5820 GASKET
6215-21-5830 GASKET
6215-21-5910 OIL PAN
6215-21-5990 GAUGE
6215-21-6420 COVER
6215-21-6431 GASKET
6215-21-6440 COVER
6215-21-6450 BOLT
6215-21-6460 COVER
6215-21-6470 ADAPTER
6215-21-6480 GASKET
6215-21-6550 BOLT
6215-21-7112 FILLER
6215-21-7113 TUBE
6215-21-7121 FILLER
6215-21-7123 FILLER
6215-21-7133 BRACKET
6215-21-7150 FILLER
6215-21-7151 FILLER
6215-21-7154 TUBE
6215-21-7161 BRACKET
6215-21-7162 BRACKET
6215-21-7163 BRACKET
6215-21-7170 STAY
6215-21-7181 FILLER
6215-21-7190 BRACKET
6215-21-7230 PLATE
6215-21-7260 PLATE
6215-21-7270 PLATE
6215-21-7280 BRACKET
6215-21-7320 SPACER
6215-21-7350 FILLER
6215-21-7370 PLATE
6215-21-7430 GUIDE
6215-21-7520 FILLER
6215-21-8001 METAL ASS'Y
6215-21-8011 METAL ASS'Y
6215-21-8021 METAL ASS'Y
6215-21-8050 THRUST BEARING
6215-21-8610 TUBE
6215-21-8620 TUBE
6215-21-8720 TUBE
6215-21-8770 TUBE
6215-21-8780 TUBE
6215-21-8790 TUBE
6215-21-8810 TUBE
6215-21-8820 TUBE
6215-21-9210 PLUG
6215-25-3310 BRACKET
6215-25-3350 POINTER
6215-25-3510 SEAL
6215-25-3810 GASKET
6215-25-5320 GAUGE
6215-25-5490 GASKET
6215-25-5830 STAY
6215-25-5850 GASKET
6215-26-8011 METAL ASS'Y
6215-26-8021 METAL ASS'Y
6215-26-8050 THRUST BEARING
6215-27-8010 METAL ASS'Y
6215-27-8011 METAL ASS'Y
6215-27-8021 METAL ASS'Y
6215-27-8050 THRUST BEARING
6215-28-8011 METAL ASS'Y
6215-28-8021 METAL ASS'Y
6215-28-8050 THRUST BEARING
6215-29-PB10 ENGINE ASS'Y
6215-29-WC01 ENGINE ASS'Y
6215-29-1211 CAP
6215-29-4220 SLEEVE ASS'Y
6215-29-4260 SEAL
6215-29-4320 SLEEVE ASS'Y
6215-29-8011 METAL ASS'Y
6215-29-8021 METAL ASS'Y
6215-29-8050 THRUST BEARING
6215-30-JK00 ENGINE ASS'Y
6215-31-1101 CRANKSHAFT ASS'
6215-31-1120 GEAR
6215-31-1130 GEAR
6215-31-1140 GEAR
6215-31-1170 GEAR
6215-31-1350 BOLT
6215-31-1370 ADAPTER
6215-31-1530 PULLEY
6215-31-1550 PULLEY
6215-31-1570 PULLEY
6215-31-1580 PULLEY
6215-31-1630 PULLEY
6215-31-1900 CRANKSHAFT ASS'
6215-31-3041 METAL ASS'Y
6215-31-3050 METAL ASS'Y
6215-31-3060 METAL ASS'Y
6215-31-3100 CONNECTING ROD
6215-31-3200 CONNECTING ROD
6215-31-3310 BOLT
6215-31-3330 WASHER
6215-31-4100 FLYWHEEL ASS'Y
6215-31-4200 FLYWHEEL ASS'Y
6215-31-4300 FLYWHEEL ASS'Y
6215-31-4400 FLYWHEEL ASS'Y
6215-31-4600 FLYWHEEL ASS'Y
6215-31-4900 FLYWHEEL ASS'Y
6215-31-6100 GEAR ASS'Y
6215-31-6120 GEAR
6215-31-6131 THRUST BEARING
6215-31-6150 BUSHING
6215-31-6160 GEAR
6215-31-6200 GEAR ASS'Y
6215-31-6300 GEAR ASS'Y
6215-31-6310 GEAR
6215-31-6320 GEAR
6215-31-6350 GEAR
6215-31-6360 GEAR
6215-31-6400 GEAR ASS'Y
6215-31-6410 SHAFT
6215-31-6420 SHAFT
6215-31-6431 SHAFT
6215-31-6440 SHAFT
6215-31-6460 PLATE
6215-31-6470 PLATE
6215-31-6500 GEAR ASS'Y
6215-31-6690 BOLT
6215-31-8200 DAMPER
6215-31-8810 COVER
6215-36-3041 METAL ASS'Y
6215-36-3050 METAL ASS'Y
6215-37-3041 METAL ASS'Y
6215-37-3050 METAL ASS'Y
6215-38-3041 METAL ASS'Y
6215-38-3050 METAL ASS'Y
6215-39-3041 METAL ASS'Y
6215-39-3050 METAL ASS'Y
6215-41-1100 CAMSHAFT ASS'Y
6215-41-1130 GEAR
6215-41-1140 GEAR
6215-41-1150 GEAR
6215-41-1200 CAMSHAFT ASS'Y
6215-41-1300 CAMSHAFT ASS'Y
6215-41-1400 CAMSHAFT ASS'Y
6215-41-4110 INTAKE VALVE
6215-41-4212 EXHAUST VALVE
6215-41-4220 VALVE
6215-41-4410 SPRING
6215-41-4420 SPRING
6215-41-4510 ROTATOR
6215-41-5041 ROCKER ARM ASS'
6215-41-5050 ROCKER ARM ASS'
6215-41-5420 BUSHING
6215-51-1100 OIL PUMP ASS'Y
6215-51-1310 GEAR
6215-51-1320 SHAFT
6215-51-1330 GEAR
6215-51-1400 COVER ASS'Y
6215-51-1450 RING
6215-51-1500 OIL PUMP ASS'Y
6215-51-1520 GEAR
6215-51-1530 SHAFT
6215-51-1550 RING
6215-51-1610 SHAFT
6215-51-1702 VALVE ASS'Y
6215-51-1712 BODY
6215-51-1730 VALVE
6215-51-1740 PLUG
6215-51-1750 SPRING
6215-51-1780 GASKET
6215-51-1791 SPRING
6215-51-1910 NIPPLE
6215-51-1920 COVER
6215-51-2200 BODY ASS'Y
6215-51-2300 GEAR ASS'Y
6215-51-2400 COVER ASS'Y
6215-51-2730 VALVE
6215-51-2741 PLUG
6215-51-2750 SPRING
6215-51-3110 BRACKET
6215-51-3200 VALVE
6215-51-5110 BRACKET
6215-51-5120 NIPPLE
6215-51-5130 PLATE
6215-51-5160 ELBOW
6215-51-5190 TEE
6215-51-5211 TUBE
6215-51-5220 TUBE
6215-51-5230 CONNECTOR
6215-51-5240 COVER
6215-51-5250 COVER
6215-51-5270 PLUG
6215-51-5290 BRACKET
6215-51-5310 CONNECTOR
6215-51-5322 ADAPTER
6215-51-5330 CONNECTOR
6215-51-5340 CONNECTOR
6215-51-5370 TUBE
6215-51-5380 TUBE
6215-51-5391 BRACKET
6215-51-5400 OIL FILTER ASS'
6215-51-5401 OIL FILTER ASS'
6215-51-5481 COVER
6215-51-5490 GASKET
6215-51-5511 BODY
6215-51-5521 TUBE
6215-51-5531 TUBE
6215-51-5540 COVER
6215-51-5550 VALVE
6215-51-5560 SPRING
6215-51-5571 PLUG
6215-51-5591 PLUG
6215-51-5600 VALVE ASS'Y
6215-51-5601 VALVE ASS'Y
6215-51-5611 BRACKET
6215-51-5650 PLATE
6215-51-5660 TUBE
6215-51-5670 PLATE
6215-51-5690 GROMMET
6215-51-5720 CONNECTOR
6215-51-5730 CONNECTOR
6215-51-5740 COVER
6215-51-5750 COVER
6215-51-5751 COVER
6215-51-5760 SPACER
6215-51-5770 TUBE
6215-51-5771 TUBE
6215-51-5780 TUBE
6215-51-5781 TUBE
6215-51-5790 BRACKET
6215-51-5801 FILTER ASS'Y
6215-51-5810 HEAD
6215-51-5830 COVER
6215-51-5840 SPACER
6215-51-5850 PLATE
6215-51-5860 COVER
6215-51-5870 BRACKET
6215-51-5880 BRACKET
6215-51-5890 JOINT
6215-51-5920 HOSE
6215-51-5940 BRACKET
6215-51-5950 ADAPTER
6215-51-5960 ADAPTER
6215-51-5970 SPACER
6215-51-6241 BRACKET
6215-51-6281 TUBE
6215-51-6300 OIL FILTER ASS'
6215-51-6360 TUBE
6215-51-6362 TUBE
6215-51-6371 BRACKET
6215-51-6390 ADAPTER
6215-51-6401 OIL FILTER ASS'
6215-51-6501 OIL FILTER ASS'
6215-51-6610 HOSE
6215-51-6611 HOSE
6215-51-6690 BRACKET
6215-51-6701 OIL FILTER ASS'
6215-51-6730 CONNECTOR
6215-51-6750 BRACKET
6215-51-6760 BRACKET
6215-51-6770 PLATE
6215-51-6780 COVER
6215-51-6801 OIL FILTER ASS'
6215-51-6990 BRACKET
6215-51-7610 BRACKET
6215-51-7620 TUBE
6215-51-7630 TUBE
6215-51-7770 TUBE
6215-51-7780 TUBE
6215-51-8112 TUBE
6215-51-8122 TUBE
6215-51-8140 HOSE
6215-51-8150 HOSE
6215-51-8180 BRACKET
6215-51-8190 NIPPLE
6215-51-8220 TUBE
6215-55-6220 TUBE
6215-55-8110 TUBE
6215-55-8120 TUBE
6215-61-1112 BODY
6215-61-1160 GEAR
6215-61-1210 GEAR
6215-61-1221 SHAFT
6215-61-1320 FLANGE
6215-61-1370 TUBE
6215-61-1441 IMPELLER
6215-61-1451 IMPELLER
6215-61-1506 WATER PUMP ASS'
6215-61-1540 ELBOW
6215-61-2102 OIL COOLER ASS'
6215-61-2112 COVER
6215-61-2113 COVER
6215-61-2171 COVER
6215-61-2180 COVER
6215-61-2190 COVER
6215-61-2202 OIL COOLER ASS'
6215-61-2210 COVER
6215-61-2213 COVER
6215-61-2580 NUT
6215-61-2702 OIL COOLER ASS'
6215-61-2711 COVER
6215-61-2712 COVER
6215-61-2810 GASKET
6215-61-2901 OIL COOLER ASS'
6215-61-2911 COVER
6215-61-3100 FAN HUB ASS'Y
6215-61-3190 HOSE
6215-61-3250 V-BELT
6215-61-3320 CASE
6215-61-3330 SPACER
6215-61-3360 SPACER
6215-61-3370 SPACER
6215-61-3390 V-BELT
6215-61-3480 SPRING
6215-61-3530 BRACKET
6215-61-3560 WASHER
6215-61-3580 BRACKET
6215-61-3590 LEVER
6215-61-3600 FAN HUB ASS'Y
6215-61-3610 SHAFT
6215-61-3630 SPACER
6215-61-3650 PULLEY
6215-61-3660 PULLEY
6215-61-3690 BELT
6215-61-3702 TENSION PULLEY
6215-61-3730 PLATE
6215-61-3740 SPACER
6215-61-3750 SHAFT
6215-61-3751 SHAFT
6215-61-3760 PULLEY
6215-61-3780 PULLEY
6215-61-3802 PULLEY ASS'Y
6215-61-3810 RACE
6215-61-3822 SHAFT
6215-61-3833 LEVER
6215-61-3840 PLATE
6215-61-3850 YOKE
6215-61-3881 BRACKET
6215-61-3890 BRACKET
6215-61-3910 SEAL
6215-61-3920 SHAFT
6215-61-3950 LEVER
6215-61-3960 PULLEY
6215-61-4100 PULLEY ASS'Y
6215-61-4600 FAN HUB ASS'Y
6215-61-4610 SHAFT
6215-61-4620 CASE
6215-61-4640 GASKET
6215-61-4710 BRACKET
6215-61-4720 COVER
6215-61-4730 WASHER
6215-61-4740 LEVER
6215-61-4750 PULLEY
6215-61-4760 SPACER
6215-61-4770 YOKE
6215-61-4801 TENSION PULLEY
6215-61-4820 SHAFT
6215-61-5420 CONNECTOR
6215-61-5430 CONNECTOR
6215-61-5700 COOLER
6215-61-5801 TENSION ASS'Y
6215-61-5900 TENSION PULLEY
6215-61-6100 AFTER COOLER
6215-61-6251 CONNECTOR
6215-61-6260 CONNECTOR
6215-61-6270 HOSE
6215-61-6311 CONNECTOR
6215-61-6340 CONNECTOR
6215-61-6350 CONNECTOR
6215-61-6390 ADAPTER
6215-61-6410 CONNECTOR
6215-61-6420 TUBE
6215-61-6430 CONNECTOR
6215-61-6441 TUBE
6215-61-6453 TUBE
6215-61-6460 CONNECTOR
6215-61-6470 BRACKET
6215-61-6480 BRACKET
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận