Trục bơm Parker Commercial P30 P31 pump & motor gear set

Trường Linh Parts   Trường Linh Parts
Ngày đăng: 26/05/2017
0 bình luận

P30 P31 Pump Gear Set

 

Item Dynaco No. Parker No. Description Gear Width Type 1
1 312-2905-230 312-2905-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1/2" 25
2 312-2907-230 312-2907-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 3/4" 25
3 312-2910-230 312-2910-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1" 25
4 312-2912-230 312-2912-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1 1/4" 25
5 312-2915-230 312-2915-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1 1/2" 25
6 312-2917-230 312-2917-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1 3/4" 25
7 312-2920-230 312-2920-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 2" 25
8 312-2922-230 312-2922-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 2 1/4" 25
9 312-2925-230 312-2925-230 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 2 1/2" 25

 

Item Dynaco No. Parker No. Description Gear Width Type 1
1 312-2905-730 312-2905-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1/2" 30
2 312-2907-730 312-2907-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 3/4" 30
3 312-2910-730 312-2910-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1" 30
4 312-2912-730 312-2912-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1 1/4" 30
5 312-2915-730 312-2915-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1 1/2" 30
6 312-2917-730 312-2917-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1 3/4" 30
7 312-2920-730 312-2920-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 2" 30
8 312-2922-730 312-2922-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 2 1/4" 30
9 312-2925-730 312-2925-730 SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 2 1/2" 30

 

Item Dynaco No. Parker No. Description Gear Width
1 312-2805-000 312-2805-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 1/2"
2 312-2807-000 312-2807-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 3/4"
3 312-2810-000 312-2810-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 1"
4 312-2812-000 312-2812-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 1 1/4"
5 312-2815-000 312-2815-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 1 1/2"
6 312-2817-000 312-2817-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 1 3/4"
7 312-2820-000 312-2820-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 2"
8 312-2822-000 312-2822-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 2 1/4"
9 312-2825-000 312-2825-000 PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set 2 1/2"

 

Item Dynaco No. Parker No. Description Gear Width Type 1
1 312-2905-740 312-2905-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 1/2" 43
2 312-2907-740 312-2907-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 3/4" 43
3 312-2910-740 312-2910-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 1" 43
4 312-2912-740 312-2912-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 1 1/4" 43
5 312-2915-740 312-2915-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 1 1/2" 43
6 312-2917-740 312-2917-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 1 3/4" 43
7 312-2920-740 312-2920-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 2" 43
8 312-2922-740 312-2922-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 2 1/4" 43
9 312-2925-740 312-2925-740 Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key 2 1/2" 43

 

Item Dynaco No. Parker No. Description Gear Width Type 2
1 312-2905-430 312-2905-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1/2" 65
2 312-2907-430 312-2907-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 3/4" 65
3 312-2910-430 312-2910-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1" 65
4 312-2912-430 312-2912-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1 1/4" 65
5 312-2915-430 312-2915-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1 1/2" 65
6 312-2917-430 312-2917-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 1 3/4" 65
7 312-2920-430 312-2920-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 2" 65
8 312-2922-430 312-2922-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 2 1/4" 65
9 312-2925-430 312-2925-430 SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter 2 1/2" 65

 

Item Dynaco No. Parker No. Description Gear Width Type 2
1 312-2905-930 312-2905-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1/2" 66
2 312-2907-930 312-2907-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 3/4" 66
3 312-2910-930 312-2910-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1" 66
4 312-2912-930 312-2912-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1 1/4" 66
5 312-2915-930 312-2915-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1 1/2" 66
6 312-2917-930 312-2917-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 1 3/4" 66
7 312-2920-930 312-2920-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 2" 66
8 312-2922-930 312-2922-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 2 1/4" 66
9 312-2925-930 312-2925-930 Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key 2 1/2" 66

 

 

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận